top of page

Provozní řád

Podmínky a pravidla vstupu pro návštěvníky zábavného parku BAGRPARK s.r.o., na adrese Hořanská cesta – areál Autodrom Most, a.s.

 

Provozovatel: Tvrzova 5, Souš, 435 02 Most

Provozní doba: Po – Ne : 10.00 – 18.00 hod , duben – září ( za příznivého počasí )

Kontaktní telefon na vedoucího pracovníka: vlk@bagrpark.cz - Ondřej Vlk

 

Tyto podmínky upravují vstup pro návštěvníky do BAGRPARKU. Zakoupením vstupenky nebo vstupem do prostoru BAGRPARKU souhlasíte a potvrzujete seznámení s provozním řádem a pravidly pro užívání atrakcí.

 

POPIS AREÁLU BAGRPARK

Celý areál BAGRPARK se nachází v objektu Autodrom Most, a.s., je oplocen a rozdělen na čtyři sekce. V BAGRPARKU  se nachází travnatá a asfaltová struktura. V celém  BAGRPARKU je nainstalován informační a kamerový systém.

Vybavení :

V areálu BAGRPARK se nachází zděná budova se sociálním zařízením, kolem které je parkoviště pro zákazníky.

V areálu BAGRPARK jsou rozmístěny tyto kontejnery:

obytné kontejnery: 1x kontejner – občerstvení, 1x kontejner – pokladna, 2x dva kontejnery – šatny dámské a pánské se sociálním zařízením (WC, umyvadlo, skříňky), 1x kontejner – provozní místnost – kuchyňka (lednička, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, vybavení mohou zaměstnanci využít v době oběda či svačiny), sociální zařízení, WC a šatny se každodenně uklízí.

1x  kontejner – pokladna  ,  1x kontejner – shop  a 1 kontejner skladový.

U dráhy pro buggyny se nachází 4 lodní kontejnery – z  toho jsou 2x kontejnery  pro  uschování a parkování buggyn, 1x kontejner – dílna, sklad nářadí, pohonných hmot a jiných provozních kapalin  1x kontejner – zázemí pro obsluhu.

Na dopravním hřišti je postavená  zděná budova, v které se nachází kancelář vedení společnosti BAGRPARK, 1x kontejner – sociální zařízení ( zde je i vyhrazená místnost s přebalovacím pultem  ) 1x kontejner – občerstvení, 2 x skladové kontejnery pro uschování a parkování elektrických autíček, 1x kontejner – zázemí pro obsluhu.

Sociální zařízení, WC a šatny se každodenně uklízí. Pověřená osoba za úklid má vyhrazenou místnost ve zděné budově sociálního zařízení, zde jsou  uskladněny mycí i úklidové prostředky. Dále se zde nachází místo na výlevku.

Hygienické prostředky mají zaměstnanci k dispozici. Pitná voda je z vodovodního řádu, teplá – studená.

Lékárnička je umístěna na pokladně , u obsluhy a v provozní místnosti zaměstnanců.

V první části areálu BAGRPARKU se nachází stavební stroje s možností vyzkoušení.

Stavební stroje: Mini rypadlo 2t, dumper kolový s otočí 1,5t, nakladač smykový 3t, válec vibrační silniční 1,6t, mini rypadlo 3,5t.

V druhé části areálu BAGRPARKU se nachází dětské hřiště, kde jsou tyto atrakce.

 

Atrakce:

Trampolína, skákací bagr, pískoviště, dvě dřevěné prolézačky a skluzavky. V třetí části areálu BAGRPARKU je terénní dráha a asfaltová dráha pro buggyny

Motorová vozítka: Buggyny.

Čtvrtá část areálu BAGRPARK slouží jako dopravní hřiště. Zde je možné si půjčit elektrická vozítka, kola, koloběžky a odstrkovadla. Zde se také nachází dětské hřiště s dřevěnými prolézačkami a houpačkou. Elektrická vozítka: Kamion, bagr, dumper.

Odstrkovadla: Traktor. Šlapací vozítka: VZV, bagr

 

PODMÍNKY

Návštěvník:

  • všichni lidé, kteří mají platné vstupenky a všechny doprovázející děti, které mají nárok na bezplatný vstup do parku

  • kdokoli, kdo je členem soukromé nebo firemní skupiny a má zakoupenou skupinovou vstupenku

  • kdokoli, kdo se účastní některého ze zážitků nebo akcí BAGRPARKU a všichni povolení návštěvníci, kteří je doprovázejí

  • jakýkoli platící nebo kvalifikovaný neplatící pečovatelský pracovník nebo pomocník doprovázející postižené a/nebo zranitelné dítě nebo dospělou osobu

 

PODMÍNKY

Provozovatel:

1. BAGRPARK si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit tyto Podmínky bez předchozího upozornění. Žádná taková změna nebo dodatek neovlivní zpětně žádné stávající (předplacené/rezervované) držitele vstupenek, pokud to není v jejich prospěch.

2. Vjezdem do areálu Autodromu Most, a.s. se všichni návštěvníci musí řídí pravidly Autodromu Most, smí využít jen komunikaci pro příjezd na parkoviště BAGRPARKU. Musí zaparkovat své vozidlo, motocykl nebo kolo na vyhrazené parkoviště pro BAGRPARK. Na jiné, než vyhrazené parkoviště pro BAGRPARK se nesmí zaparkovat vozidla. Při parkování svého vozidla, motocyklu nebo kola návštěvník – řidič musí dbát pokynů obsluhy parkoviště BAGRPARKU. Jiné komunikace v areálu Autodromu Most, a.s. nesmí používat.

3. Vstupem do BAGRPARKU zcela podléhá těmto Všeobecným podmínkám a zakoupením vstupenky (lístku) nebo vstupem do parku (včetně příjezdových drah a parkovišť) se má za to, že návštěvníci přijali tyto Podmínky. Použití parkoviště je možné pouze na vlastní nebezpečí, nejedná se o hlídané parkoviště.

4. Maximální kapacita parku pro vstup je 2.000 osob. Dojde -li k dosažení kapacity parku, může provozovatel zamezit po určitou dobu přístupu dalších návštěvníků. Nároky vůči provozovateli vyplývající z tohoto omezení nejsou přípustné.

5. Návštěvník svým vstupem do areálu BAGRPARKU dává svolení s pořizováním zvukových i obrazových záznamů své osoby, které mohou být pořízeny v průběhu jeho přítomnosti v areálu parku k propagačním účelům BAGRPARKU, a to bez jakéhokoliv nároku na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení.

6. Pracovníci BAGRPARKU podle svého uvážení využijí právo buď vyvést kteréhokoli návštěvníka (návštěvníky), nebo v případě potřeby nechají uvedeného návštěvníka(y) vyvést policií, který porušuje zákon nebo podle úsudku pracovníka bude v rozporu s podmínkami vstupu a návštěvy parku, v takovém případě nebude nabídnuta ani poskytnuta žádná náhrada ceny vstupenky (vstupenek).Toto se normálně (ale ne nutně výlučně) vztahuje na návštěvníka (návštěvníky), jehož jednání nebo chování pracovník BAGRPARKU považuje nebo důvodně věří, že může být nebezpečné nebo ke škodě ostatních dalších  návštěvníků, personálu nebo majetku.

7. Společnost BAGRPARKU si vyhrazuje právo odmítnout vstup jakékoli osobě, o které správce parku rozhodl, že by mohla způsobit porušení těchto podmínek. Pokud je návštěvníkovi odepřen vstup do BAGRPARKU a má zakoupenou vstupenku, bude mu cena vstupenky vrácena v plné výši. Pokud obsluha parku určí, že návštěvník před vstupem porušoval tyto podmínky, bude okamžitě vstup do parku zamezen a bude mu vrácena plná částka.

8. Všichni zaměstnanci parku absolvují pravidelně zákonem předepsaná školení. Personál je současně proškolován v oblasti BOZP PO a PP.

9. V celém parku BAGRPARK je zakázáno kouřit!

10. Úklid celého BAGRPARKU  je  zajišťován průběžně během dne, včetně vysypávání košů. Odpadkové koše jsou rozmístěny po celém areálu. Kontejnery na tříděný odpad jsou umístěné na vyhrazeném a dostupném místě. Závěrečný úklid celého BAGRPARKU bude zajištěn po skončení provozu parku. Sociální zařízení jsou v areálu označeny informačním systémem, nachází se na začátku BAGRPARKU , uprostřed a na konci BARKUPARKU. I toto zařízení je pravidelně uklízeno. Po skončení provozní doby BAGRPARKU bude dětské pískoviště řádně přikryto plachtou a ráno při odkrytí plachty obsluha provede kontrolu pískoviště. Plachta poté bude složena a uskladněna na místo tomu určené.

11. Svoz odpadů a vývoz kalů je smluvně zajištěný.

12. Všechny stroje budou průběžně dezinfikovány po každém návštěvníkovi. Na každém stanovišti atrakce budou dezinfekce k použití.

 

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST NÁVŠTĚVNÍKA

1. Vezměte prosím na vědomí, že mohou nastat situace, kdy se BAGRPARK bude muset uzavřít kvůli okolnostem, jako jsou živelné katastrofy, extrémní povětrnostní podmínky, jako jsou silné bouře nebo silná vichřice, které by mohly způsobit, že by bylo nebezpečné otevřít park nebo provozovat některé z atrakcí.

2. V případě, že se park nemůže otevřít kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám nebo jiným okolnostem, které nemůže pořadatel přiměřeně ovlivnit, BAGRPARK  samozřejmě nabídne dotčeným návštěvníkům alternativní rezervaci vstupenek.

3. Alternativně může být nutné v parku uzavřít jednu nebo více atrakcí kvůli okolnostem, jako jsou živelné katastrofy, extrémní povětrnostní podmínky, jako jsou silné bouře nebo silná vichřice, které by mohly způsobit, že by bylo pro návštěvníky nebezpečné atrakce užívat.

4. Aby se předešlo pochybnostem, pokud jedna nebo více atrakcí není z jakéhokoli důvodu k dispozici, ale BAGRPARK  je otevřen pro návštěvníky a většina jeho atrakcí je stále  otevřena, tak žádná náhrada ani nový vstup nebude poskytnut.

5. Většina atrakcí v BAGRPARK  jsou stavební stroje, jako jsou bagry, dumpery, válce a manipulátory,  jak je tomu také u většiny zábavních parků a lunaparků, tak návštěvníci riskují náhodné zranění, pokud nevěnují veškerou náležitou péči a pozornost dodržování bezpečnostních opatření, nebo budou ignorovat bezpečnostní nebo výstražných značek a pokynů pracovníků parku.

6. Společnost BAGRPARK, s.r.o. nemůže přijmout žádnou odpovědnost nebo odpovědnost za jakékoli zranění,  které utrpí kterýkoli návštěvník, který nedodržel „Podmínky zdraví a bezpečnosti pro návštěvníky“, jak je uvedeno níže.

7. V Případě úrazu personál BAGRPARKU  poskytne lékárničku a po dohodě se zraněným a jeho doprovodem, zváží přivolání rychlé záchranné služby. Každý úraz je nutné hlásit na pokladně , o úrazu je proveden zápis do formuláře. Provozovna je vybavena lékárničkami, které se pravidelně kontrolují a doplňují. Personál je pro tyto situace řádně proškolen.

8. Vstup do parků je podmíněn přísným dodržováním všech bezpečnostních nebo varovných značek a pokynů pracovníků parku a „Zdravotních a bezpečnostních podmínek pro návštěvníky BAGRPARK  jak je uvedeno níže.

9. Všichni návštěvníci, dospělí i děti, musí sledovat a poslouchat pokyny  a bezpečnostní rady obsluhy BAGRPARKU.

10. Návštěvníci jsou plně zodpovědní za zajištění a ochrany vlastního zdraví bezpečnosti, které musí věnovat veškerou náležitou péči a pozornost. Musí dodržovat všechny bezpečnostní výstražné značky a pokyny obsluhy BAGRPARKU  a dodržovat „Podmínky zdraví a bezpečnosti pro návštěvníky“.

11. Návštěvníci, kteří jsou buď rodiči nebo opatrovníky, nebo dohlížejícími nebo odpovědnými dospělými doprovázejícími dítě nebo děti mladší patnácti let, jsou plně odpovědní za bezpečnost a zdraví dítěte nebo dětí v jejich péči a musí je doprovázet a dohlížet na ně po celou dobu jejich návštěvy parku a zajistit, aby i oni věnovali náležitou péči a pozornost a dodržovali všechny bezpečnostní výstražné značky a pokyny obsluhy BAGRPARKU.

12. Návštěvníci, kteří dohlížejí nebo odpovědný dospělý doprovázející dítě nebo děti mladší patnácti let, nebo postižené a zranitelné osoby jakéhokoli věku, jsou plně zodpovědní za bezpečnost a zdraví dítěte nebo dětí. Osoby v jejich péči musí doprovázet a dohlížet na ně po celou dobu jejich návštěvy parku a zajistit, aby i ony věnovaly náležitou péči a pozornost a dodržovaly všechny bezpečnostní výstražné značky a pokyny obsluhy parku.

13. Většina atrakcí podléhá omezení minimální nebo maximální výšky a některé atrakce mají také věková omezení, která je třeba dodržovat. Tato omezení mají vliv na to, zda dítě smí či nemá jízdu povoleno, nebo musí být doprovázeno, nebo může jezdit a řídit samo. Tabulka velikostí dětí  pro vstupy na atrakce  podle výšky  lze nalézt na: www.bagrpark.cz

14. Návštěvník (ať už dítě nebo dospělý) čekající ve frontě na atrakce se nesmí pokoušet vstoupit do žádného areálu nebo tratí bez souhlasu a povolení obsluhy parku.

15. Návštěvník (ať už dítě nebo dospělý) nesmí přelézat, skákat nebo šplhat, ani pomáhat jinému (ať už dítěti nebo dospělému) přelézat, skákat nebo šplhat po jakýchkoli bezpečnostních plotech , svodidlech, ohradách a bariér z pneumatik kolem areálů, dráhy , hřišť nebo atrakcí.

16. Návštěvník (ať už dítě nebo dospělý) nesmějí sedět, stát nebo se naklánět přes bezpečnostní ploty nebo ohrady kolem areálů nebo tratí žádné z atrakcí.

17. Návštěvníci mohou jet, ale nesmějí provozovat nebo řídit žádné atrakce pokud nejsou zdravotně způsobilí, mají epilepsii, občasné záchvaty nebo mají jakýkoli jiný zdravotní stav, který jim běžně zakazuje řídit silniční vozidla a může tak ovlivnit bezpečný provoz jakýchkoliv atrakcí v BAGRPARKU.

18. V případě, že u jedné z atrakcí dojde k mechanické poruše, nebo náhodné kolizi, nebo se zasekne, nebo řidič jednoduše zapomene nebo si není jistý, jak ovládat ovládací prvky, řidič a ostatní spolucestující musí zůstat sedět ve stroji a mít zapnutý(é) bezpečnostní pás(y), dokud se k nim nedostaví obsluha, která poradí, kdy je bezpečné stroj opustit/vyklidit. Samozřejmě v (i když nepravděpodobném) případě, že stroj začne hořet nebo z něj vychází kouř s náznakem přítomnosti požáru, měli by návštěvníci opustit stroj odpovědným, spořádaným způsobem, co nejrychleji a bezpečně.

19. Alkohol, drogy nebo léky… Každý návštěvník, který podle názoru obsluhy nebo manažera parku není způsobilý řídit atrakce a řídit bezpečně, protože je nebo se zdá být opilý alkoholem nebo pod vlivem drog, nebo nepříznivě ovlivněný léky, BAGRPARK uplatní právo buď: odmítnout vstup návštěvníkovi; nebo v případě potřeby nechat návštěvníka vykázat policií z parku; nebo přinejmenším odmítnout umožnit návštěvníkovi jezdit, provozovat nebo řídit některé nebo všechny atrakce... Za těchto okolností a pro vyloučení pochybností nebude nabídnuta ani poskytnuta žádná náhrada za vstup/vstupenku návštěvníka

 

20. Aby se předešlo pochybnostem, nic v odstavcích 4-15 výše není určeno k vyloučení nebo zbavení odpovědnosti BAGRPARKU za způsobení zranění nebo smrti, pokud lze prokázat, že k tomu došlo z nedbalosti nebo podvodného uvedení v omyl  společnosti  BAGRPARK s.r.o.

 

Pravidla a chování návštěvníků

1. Šplhání po vnějších sítích všech atrakcí a vnějších částech skákacího bagru  je zakázáno.  Vstup na atrakci nafukovací bagr je povolen pouze dětem do 14 let, jejich počet je omezen na max 20 dětí. 

2. Dodržujte prosím pravidla umístěné při vstupu na trampolínu. Kapacita dětí je 20.

3. Elektrická autíčka v prostoru dopravního hřiště  jezdí na  žetony, které je nutno zakoupit na pokladně. Jejich provoz řídí výhradně osoba k tomu určená. Na autíčku může jet maximálně 1 dítě. Pro děti, které potřebují při jízdě doprovod dospělé osoby, je vyhrazena pouze dráha pro elektronická autíčka na dopravním hřišti. Běhání na dráze a úmyslné narážení autíčky  do sebe je přísně zakázáno! 

4. Malá odstrkovadla , vozítka,  koloběžky a kola jsou určeny výhradně pro děti a používat je lze pouze na dopravním hřišti. 

5. Motorové buggyny  jsou určené pro děti od 6 let , jezdí na žetony, které je nutno zakoupit na pokladně BAGRPARKU.  Bez helmy nebudou návštěvníci vpuštěny na dráhu. Při jízdě se nesmí  narážet do pneumatik a do jiných buggyn. Během jízdy nikdo nesmí vbíhat do dráhy ani do její blízkosti. Všichni návštěvníci , kteří budou chtít jezdit na buggynách , se budou  řídit  pravidly a podmínkami umístěném u vstupu na dráhu

6. Stavební stroje, bagry, dumpery, válce lze zapůjčit na základě zakoupených žetonů na pokladně. Tyto stroje může řídit návštěvník od 8 let, nebo mladší dítě v doprovodu dospělé osoby . Proškolená obsluha vysvětlí každému návštěvníkovi  provoz jednotlivého stroje . Návštěvník nebude stavebními stroji bezdůvodně narážet do pneumatik, nebo do jiných strojů  . Svojí jízdu přizpůsobí svým možnostem. U vstupu na dráhu se stavebními stroji budou vyvěšena pravidla a podmínky jízdy .

 

OTEVÍRACÍ DOBA A SEZÓNA

1. Všechny termíny, svátky a hodiny otevření BAGRPARKU lze nalézt na webových stránkách:
www.bagrpark.cz 

ZVÍŘATA


1. S výjimkou vodicích, kteří jsou cvičeni certifikovaným trenérem, který poskytne příslušný doklad o výcviku a certifikaci, nejsou povolena žádná domácí zvířata ani domestikovaná zvířata v žádném areálu BAGRPARKU včetně parkoviště.

                                              

ODPOVĚDNOST


1. Společnost BAGRPARK, s.r.o. nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli osobní zranění, které utrpí návštěvník, nebo za škody na majetku návštěvníka, pokud bylo způsobeno vlastní nedbalostí návštěvníka v důsledku, ale nejen, nedodržení „Podmínky zdraví a bezpečnosti pro návštěvníky“, jak je uvedeno výše, nebo nesoulad s bezpečnostními značkami a upozorněními nebo pokyny obsluhy parku.

2. Jakýkoli návštěvník, který úmyslně nebo z nedbalosti zraní jakýkoli personál BAGRPARKU nebo poškodí jakýkoli majetek BAGRPARKU nebo který způsobí škodu nebo zranění jiným návštěvníkům a jejich majetku, bude plně odpovědný za své jednání a náklady a ztráty z toho vyplývající.

3. Vstup a návštěva provinilého návštěvníka do BAGRPARKU bude nezvratným důkazem jeho/jejího souhlasu s přijetím plné odpovědnosti za okolností uvedených a definovaných v předchozích dvou odstavcích.

4. Veškerý majetek, včetně vozidel patřících návštěvníkům a jakýmkoli dalším návštěvníkům BAGRPARKU je plně v odpovědnosti vlastníka (vlastníků) a BAGRPARK   nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli poškození majetku návštěvníků nebo jeho ztráty či krádeže.

5. BAGRPARK  nevylučuje odpovědnost za smrt nebo zranění osob vzniklé v důsledku jejich vlastní nedbalosti nebo podvodného uvedení v omyl nebo za jakýkoli jiný nárok, který nemůže být omezen nebo vyloučen zákonem.

6. S výjimkou případů uvedených v těchto podmínkách jsou všechny záruky, podmínky a další podmínky vyplývající ze zákona nebo obecného práva vyloučeny z těchto Podmínek v plném rozsahu povoleném zákonem.                                                    

 

 VSTUP

 
1. Vstup do BAGRPARKU je pouze na vstupenku, kterou lze zakoupit buď online předem, nebo v daný den na pokladnách BAGRPARKU  Nákupy online a platby předem obvykle zahrnují slevu

 

2. Ze zdravotních a bezpečnostních důvodů podléhá většina atrakcí omezením minimální nebo maximální výšky. Další podrobnosti naleznete v odstavci 9 výše.

 

3. Držitel vstupenky může využívat neomezený vstup na nemotorových atrakcích dostupných v parku , neomezený přístup/využívání dětských hřišť, trampolíny, skákacího bagru, prolézaček a dětského dopravního hřiště .

 

4. Na motorové atrakce si může návštěvník zakoupit žetony v hodnotě 50Kč/ks.

 

5. Vstupenky/rezervace nejsou na pevné datum, ale musí být použity v dané sezóně.

 

6. Za nevyužité vstupenky nebude vrácena žádná částka. Za polehčujících okolností a za poplatek může společnost BAGRPARK, s.r.o. přesunout vstupenky nevyužité. To by muselo být před datem návštěvy a písemně na ticketing@bagrpark.cz 

                       

ZÁŽITKOVÉ DNY A AKCE – SOUKROMÉ A FIREMNÍ REZERVACE

1. Všem návštěvníkům, kteří se účastní jednoho nebo více soukromých a firemních akcí  BAGRPARKU musí být minimálně patnáct (15) let, v případě, že návštěvníkovi není 15 let, tak musí sebou mít doprovod, který je za něj zodpovědný.

 

2. BAGRPARK, s.r.o. bude vyžadovat doklad o věku (jako je: občanský průkaz, český nebo mezinárodní pas/vízum nebo řidičský průkaz pro ČR nebo EU) pokud se jeho obsluha parku nebo členové vedení důvodně domnívají, že potenciálnímu účastníkovi je méně než patnáct let

 

3. Žádná náhrada poplatku nebude nabídnuta ani poskytnuta osobám mladším patnácti let, kteří se buď pokusili zkreslovat svůj věk nebo nejsou schopni poskytnout absolutní důkaz o věku ◦ S jedinou výjimkou, kterou jsou „Soukromé akce Autodrom Most, a.s. “.

 

 

OSOBNÍ ÚDAJE NÁVŠTĚVNÍKA

1. Osobní údaje návštěvníka shromážděné během procesu rezervací a nákupu vstupenek budou bezpečně uchovávány a uchovávány v plném souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti BAGRPARK, s.ro., jak je uvedeno níže, a zákonem o ochraně dat.

 

2. Takové osobní údaje, které může BAGRPARK shromáždit, mohou být sdíleny s jejími firemními partnery, ale ne s žádnou z jejích přidružených společností nebo dodavatelů, ani s žádnou jinou třetí stranou.

 

3. Takovéto bezpečně uchovávané osobní údaje návštěvníka mohou být použity pro účely kontaktování návštěvníků s takovými podrobnostmi, jako jsou, ale nikoli nutně, BAGRPARK, s.r.o nebo její firemní partneři: informační bulletiny a bulletiny; speciální nabídky nebo další propagační akce, které mohou být zajímavé.

 

4. V návaznosti na odstavce: 1-2 výše a v souladu s nimi a s výhradou odstavců 6 a 7: níže se má za to, že návštěvníci automaticky dali svůj souhlas nebo povolení k použití svých osobních údajů pro výše uvedené účely. , ale může jakýkoli takový předpokládaný souhlas nebo povolení kdykoli odvolat, jak je podrobně uvedeno v odstavcích 6 a 7.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Společnost BAGRPARK, s.r.o. se plně zavazuje respektovat, chránit a zachovávat práva svých vážených návštěvníků na soukromí a důvěrnost.

 

2. BAGRPARK, s.r.o. shromažďuje od návštěvníků pouze informace, které jsou relevantní pro poskytování příslušných odpovědí na dotazy, předkládání přesných odhadů nebo nabídek a nebo které jsou nezbytné pro zpracování rezervací , objednávek , nákupů a jakýchkoli plateb. Tyto informace mohou mimo jiné zahrnovat: jméno, firmu (u podnikových rezervací) nebo adresu bydliště a e-mailové adresy, obchodní nebo domácí nebo mobilní telefonní čísla, datum narození a aktuální věk, a podrobnosti o kreditních nebo debetních kartách.

 

3. Společnost BAGRPARK, s.r.o. nebude uchovávat elektronicky, papírově nebo jinými prostředky podrobnosti o kreditních nebo debetních kartách poté, co byly úspěšně zpracovány jakékoliv splatné platby.

 

4. Veškeré informace, které mohou být shromažďovány a drženy společností BAGRPARK, s.r.o., budou uchovávány v plném souladu se zákonem o GDPR České republiky, a tam, kde je to vhodné. Veškerá legislativa na ochranu dat přijatá českou vládou, stejně jako zákony na ochranu dat v celé EU a jednotlivých členských státech EU. 

 

5. Kromě kontaktování návštěvníků v souvislosti s poskytováním služeb, které si vyžádali, mohou BAGRPARK  nebo její korporátní partneři korespondovat s návštěvníky buď dopisem, e-mailem nebo jinými prostředky za účelem předání takových věcí. jako, ale nikoli nutně, BAGRPARK nebo její firemní partneři: informační bulletiny a bulletiny; speciální nabídky, nebo další akce, které by vás mohly zajímat. Návštěvníci mohou samozřejmě jakýkoli takový předpokládaný souhlas kdykoli odvolat zasláním písemného oznámení BAGRPARK, s.r.o. poštou nebo (nejlépe) elektronickou poštou.

 

6. S výjimkou svých firemních partnerů společnost BAGRPARK  neprozradí nebo nesdílí osobní údaje s žádnou jinou třetí stranou. Předpokládá se však, že návštěvníci dali/udělili BAGRPARKU povolení sdílet základní kontaktní údaje zahrnující: jméno, adresu, e-mail a telefonní čísla, se svými firemními partnery.

 

7. Návštěvníci mohou samozřejmě jakákoli taková předpokládaná povolení kdykoli odvolat písemným oznámením BAGRPARKU poštou nebo (nejlépe) elektronickou poštou.

                                                          

VŠEOBECNÉ

1. Návštěvníci se nesmí spoléhat na žádné prohlášení, slib nebo závazek učiněný BAGRPARKU který není stanoven v těchto podmínkách, pokud to nebylo písemně potvrzeno buď manažerem nebo jednatelem společnosti BAGRPARK, s.r.o.

 

2. Žádná změna těchto podmínek nebude platná, pokud taková změna nebyla definována a písemně potvrzena buď manažerem nebo jednatelem v BAGRPARKU.

 

3. Provozní deník lze průběžně doplňovat a je k nahlédnutí na pokladně anebo v kanceláři vedení společnosti BAGRPARK.

 

OZNÁMENÍ

1. Veškerá oznámení, která musí být podána v souladu s těmito Podmínkami, budou písemná a mohou být doručena osobně, poštou nebo e-mailem do sídla firmy. Komu má být oznámení doručeno, nebo na jakoukoli jinou adresu, kterou strana oznámila druhé straně písemně nebo e-mailem. Jakékoli takové oznámení se považuje za doručené: osobně, při doručení; doporučeně poštou, 48 hodin po odeslání; nebo v případě e-mailu, když je tento e-mail odeslán.

   

USTANOVENÍ

1. Pokud jakýkoli příslušný orgán určí, že jakékoli ustanovení nebo jeho část (části) těchto podmínek je v jakémkoli rozsahu nevymahatelná, bude toto ustanovení nebo jeho část v tomto rozsahu vyjmuto ze zbývajících ustanovení, která budou nadále platná v plném rozsahu povoleném platnými zákony.

                                              

PRÁVA TŘETÍCH STRAN

1. Žádná z ustanovení této smlouvy není zamýšleno ve prospěch nebo vymahatelnost třetími stranami a uplatňování zákona o smlouvách (práva třetích stran)

 

 datum: květen 2022

 

Děkujeme BAGRPARK s.r.o.

bottom of page